Jak załatwić sprawę

1. Co zrobić, aby ubiegać się o przydział mieszkania z zasobów Gminy Miejskiej Bolesławiec?

Aby ubiegać się o przydział mieszkania należy złożyć wniosek o przydział mieszkania (wniosek do pobrania).

Do wniosku należy dołączyć:

 • Deklarację o uzyskanych dochodach (druk do pobrania),
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania),
 • Zaświadczenie o dochodach – dla osób zatrudnionych (druk do pobrania),
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z informacją o wysokości zasiłku dla bezrobotnych bądź zaświadczenie z wysokością składki zdrowotnej – w przypadku osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku,
 • Decyzje MOPS o przyznanych zasiłkach: stałym, rodzinnym oraz dodatku pielęgnacyjnym (do wglądu),
 • Wyrok rozwodowy (do wglądu) – w przypadku osób po rozwodzie,
 • Dokument potwierdzający fakt otrzymywania alimentów, a w przypadku dobrowolnie płaconych alimentów stosowne oświadczenie, które należy złożyć w obecności pracownika przyjmującego wniosek,
 • Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń z instytucji wypłacającej świadczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, macierzyńskie i wychowawcze. 

UWAGA !!!

Powyższe dokumenty należy dostarczyć dla wszystkich osób pełnoletnich, które ubiegają się o przydział mieszkania wraz z wnioskodawcą.

Sytuacja materialna badana jest z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

2. Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI – BIP – Jednostki Samorządowe Gminy Miejskiej Bolesławiec (bip-gov.pl)

W przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie ujęty w wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to po zakończeniu każdego kwartału, wniosek powinien uaktualnić poprzez dostarczenie:

 • zaświadczeń o dochodach za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenia oświadczenia osób, które pracują,
 • oświadczeń o stanie majątkowym,
 • deklaracji o uzyskanych dochodach,
 • w przypadku braku dochodów, należy wykazać źródło utrzymania w tym okresie,
 • informacji o aktualnych warunkach zamieszkiwania.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć dla wszystkich osób pełnoletnich z którymi wnioskodawca ubiega się o przydział mieszkania.

BRAK AKTUALIZACJI WNIOSKU SKUTKOWAĆ BĘDZIE SKREŚLENIEM Z WYKAZU.

3. Co zrobić, aby wykupić mieszkanie?

Wykup lokali mieszkalnych od Miasta Bolesławiec odbywa się zgodnie z przyjętymi w tej sprawie zasadami, uchwalonymi przez Radę Miasta Bolesławiec. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej tel. 75 64 56 400.

Wykaz aktualnie przeznaczonych na sprzedaż mieszkań:

Nieruchomości – Gmina Miejska Bolesławiec (bip-gov.pl)

4. Spłata zaległości – rozłożenie na raty bądź umorzenie.

Aby rozłożyć zaległości na raty bądź umorzyć należy złożyć wniosek (druk do pobrania), do którego należy dołączyć:

 • Kartę informacyjną (do pobrania),
 • Kartę informacyjną MOPS, w przypadku zaległości powyżej 10 000 zł (do pobrania),
 • Dokumenty określające wysokość dochodów osiąganych w okresie 3-ch ostatnich miesięcy,
 • kserokopie rachunków, np. za gaz, prąd, inne obciążenia budżetu domowego,
 • w przypadku umorzenia części lub całości należności kserokopia zeznania podatkowego za rok poprzedni.
5. Obniżka czynszu.

Osoby, które osiągają niskie dochody i zajmują lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec mogą ubiegać się o obniżkę czynszu.  Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej (wniosek do pobrania) i dotyczy najemców lokali mieszkalnych posiadających umowy najmu zawarte na czas nieokreślony.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Deklarację o dochodach (druk do pobrania),
 • Zaświadczenie o dochodach – w przypadku osób zatrudnionych,
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (druk do pobrania),
 • Decyzje MOPS o przyznanych zasiłkach: stałym, rodzinnym oraz dodatku pielęgnacyjnym.
6. PWI – co to jest i dlaczego warto założyć konto?

Platforma Wymiany Informacji (PWI), to serwis internetowy dzięki któremu możesz:

 • załatwić sprawy przez Internet,
 • zgłosić awarię,
 • sprawdzić rozliczenia swojego konta lokatora,
 • podać stan licznika.

Co zyskujesz z serwisem obsługowym PWI:

 • pełną kontrolę – masz stały i aktualny podgląd do rozliczeń: należności i płatności,
 • podajesz stan licznika bez wychodzenia z domu,
 • łatwy dostęp (gdziekolwiek jesteś, korzystasz łatwo i bezpiecznie).

Co zrobić, aby uruchomić platformę?

Należy zgłosić się do Działu Lokalowo Czynszowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 budynek A pokój nr 6, aby otrzymać Id użytkownika i hasło do pierwszego logowania. Jedyną rzeczą jaką lokator musi podać to adres e-mail.

7. Zmiany systemów grzewczych.

Najemca komunalnego lokalu mieszkalnego może starać się we własnym zakresie i na własny koszt o zmianę sytemu ogrzewania na centralne ogrzewanie gazowe.

Zmiany systemu grzewczego w lokalu wykonać można wyłącznie za zgodą MZGM w Bolesławcu.

Ustala się tryb postępowania w przypadku najemców, którzy wystąpili o zgodę do MZGM w Bolesławcu, celem dokonania zmiany systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym:

 • najemca występuje z pisemnym wnioskiem do MZGM w Bolesławcu o wydanie zgody na zmianę systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym, do którego należy dołączyć pozytywną opinią kominiarską,
 • w przypadku gdy nieruchomość należy do Wspólnoty Mieszkaniowej – MZGM w Bolesławcu występuje z pismem do Zarządcy Nieruchomości, celem uzyskania warunków technicznych i podjęcia stosownej uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 • po podjęciu uchwały najemca otrzymuje pismo, wyrażające zgodę na dokonanie zmiany systemu grzewczego w lokalu wraz z warunkami, jakie należy spełnić.
 • odbiór prac dokonywany jest za pomocą protokołu odbioru technicznego po zgłoszeniu przez najemcę zakończenia prac.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 75 644 0926

8. Ulepszenia lokali.

Ulepszenie według art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji danego obiektu i powoduje, że wartość użytkowa tego obiektu po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Ulepszenie lokalu wykonać można wyłącznie za zgodą MZGM w Bolesławcu.

Ustala się tryb postępowania w przypadku najemców, którzy wystąpili o zgodę do MZGM w Bolesławcu, celem wykonania ulepszeń w lokalu mieszkalnym:

 • najemca występuje z pisemnym wnioskiem do MZGM w Bolesławcu o wydanie zgody na przebudowę lokalu mieszkalnego,
 • po złożeniu przez najemcę wypełnionego wniosku o którym mowa w pkt. 1, w przypadku gdy nieruchomość należy do Wspólnoty Mieszkaniowej – MZGM w Bolesławcu występuje z pismem do Zarządcy Nieruchomości, celem uzyskania warunków technicznych i podjęcia stosownej uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 • po podjęciu uchwały najemca otrzymuje pismo, wyrażające zgodę na wykonanie przeróbek wraz z warunkami, jakie należy spełnić,
 • najemca przystępuje do prac po zawarciu pisemnego porozumienia z MZGM w Bolesławcu, w którym określone są warunki, jakie należy spełnić celem zrealizowania przebudowy lokalu mieszkalnego, termin zakończenia prac oraz sposób rozliczeń z tego tytułu,
 • na zakończenie prac sporządzony jest protokół odbioru technicznego oraz pomiaru mieszkania. Na ich podstawie zostaje zawarta nowa umowa najmu lub aneks do istniejącej umowy najmu.

Więcej informacji pod nr tel. 75 644 0926.

9. Jak uzyskać zezwolenie na postawienie/wymianę nagrobka, postawienie ławeczki lub zagospodarowanie terenu wokół grobu?
 1. Dysponent miejsca grzebalnego winien wypełnić: „wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych/drobnych prac remontowych” (druk do pobrania),
 2. w przypadku możliwości jego pozytywnego rozpatrzenia wydawane jest  „zezwolenie na wykonanie robót budowlanych/ drobnych prac remontowych”,
 3. za wydane zezwolenie pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem,
 4. szczegółowe informacje pod numerem tel. (75) 732-37-18.
10. Jak dokonać ekshumacji osoby pochowanej?
 1. Dysponent grobu winien złożyć wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 2. Należy dokonać wyboru firmy, która ma dokonać ekshumacji.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji SANEPID’u dysponent winien zawnioskować o wydanie zezwolenia na wykonanie ekshumacji w Dziale Administracji Cmentarza i dokonać uzgodnienia terminu jej wykonania.
 4. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (75) 732-37-18.