Obniżka czynszu – Lokale mieszkalne

Osoby, które osiągają niskie dochody i zajmują lokale mieszkalne wchodzące  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec mogą ubiegać się o obniżkę czynszu Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej i dotyczy najemców lokali mieszkalnych posiadających umowy najmu zawarte na czas nieokreślony. Obniżka dotyczy tylko czynszu, nie dotyczy opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Wysokość obniżki uzależniona jest od dochodów uzyskiwanych  w gospodarstwie domowym najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Przy udzielaniu obniżki czynszu uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku, ogłaszanej przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Wysokość obniżki wynosi od 20 – 60% aktualnie obowiązującego czynszu i zależna jest także od wyposażenia technicznego lokalu (np. wyposażenie mieszkania w łazienkę, WC, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i itp.).


Komu przysługuje obniżka:

 1. Najemcom, których średniomiesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
    a) w gospodarstwie jednoosobowym 200 % najniższej emerytury,
    b) w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury.

  UWAGA: Stawka najniżej emerytury ulega zmianie z dniem 1 marca każdego roku.

 2. Najemcom, którzy:
    – Posiadają  ważną umowę najmu lokalu zawartą na czas nieokreślony

    – Wywiązują  się z ustalonych warunków spłaty zadłużenia, w przypadku posiadania zaległości.

  UWAGA: Obniżka czynszu nie przysługuje najemcom lokali socjalnych.


Najemco, jeśli uznałeś, że możesz  się ubiegać o obniżkę czynszu, postępuj wg wskazówek:  

KROK 1
Przygotuj dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

KROK 2. 
Formularz wniosku wraz załącznikami o udzielenie obniżki czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów można pobrać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23 w pokoju nr 13, lub w sekcji „Dokumenty do pobrania” u dołu strony.

KROK 3. 
Wypełnij wniosek o przyznanie obniżki naliczonego czynszu z tytułu uzyskiwania niskich dochodów Pamiętaj ! W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanej obniżki naliczonego czynszu.

KROK 4. 
Złóż wniosek wraz z deklaracją o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz zaświadczenie  o uzyskiwanych dochodach w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23, pokój nr 13 lub za pośrednictwem poczty.


Pamiętaj!: uprawniony pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy potwierdzający dane zawarte w złożonym wniosku.

UWAGA: Obniżka naliczonego czynszu z tytułu uzyskiwania niskich dochodów nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Inne niezbędne informacje:

 1. Obniżki czynszu naliczonego udziela się na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, jeżeli sytuacja finansowa najemcy będzie to uzasadniać.
 2. W pierwszym roku udzielenia obniżki nie jest brane pod uwagę kryterium  powierzchni użytkowej lokalu.
 3. Obniżka czynszu w kolejnych latach przysługuje, gdy faktyczna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu jest nie większa niż:
    1) 35,0 m2 – dla 1 osoby,
    2) 40,0 m2 – dla 2 osób,
    3) 45,0 m2 – dla 3 osób,
    4) 55,0 m2 – dla 4 osób,
    5) 65,0 m2 – dla 5 osób,
    6) 70,0 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Powierzchnię, o której mowa powyżej powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania  o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 776 zezm.).

NAJEMCO PAMIĘTAJ: można dokonać zamiany wzajemnej na lokal o powierzchni spełniającej normy, obniżyć tym samym czynsz naliczony i nabyć uprawnienie do obniżki naliczonego czynszu z tytułu niskich dochodów.


Szczegółowych informacji o obniżkach naliczonego czynszu można  uzyskać
pod numerem telefonu: 75 644 09 07


Przepisy regulujące zasady udzielania obniżki naliczonego czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach:

 1. Uchwała Nr XLIV/358/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6132),
 2. Uchwała Nr XLIV/359/286/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/286/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6133).
 3. Zarządzenie nr 71/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 06 marca 2014 r.  w sprawie stosowania obniżek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec.


Dokumenty do pobrania: